Bratislava 2. 3. 2017 pain clinic EuroPainClinics®, odborný garant partnerských a spolupracujúcich pracovísk intervenčnej liečby bolesti, usporadúva v dňoch 4. a 5. marca v spolupráci s Anatomickým ústavom LF Univerzity Komenského v Bratislave druhý medzinárodný kadáverový workshop. Ústrednou témou sú diagnostické a terapeutické prístupy vrátane pokročilých endoskopických výkonov pri závažných bolestivých stavoch bedrovej a krčnej chrbtice.

Dvojdňový workshop, ktorý privíta viac než dvadsať európskych lekárov mnohých medicínskych špecializácií, zahŕňa sériu interaktívnych prednášok zameraných na základy anatómie, patofyziológiu a epidemiológiu bolestivých stavov a praktický výcvik spinálnych intervenčných technik na kadáverových modeloch. Cieľom workshopu je tréning komplexného posúdenia a zhodnotenia najefektívnejšieho diagnostického a terapeutického prístupu k pacientom, ktorí trpia pokročilými bolesťami dolnej časti chrbta alebo bolesťou krčnej chrbtice.

Odbornými garantmi kadáverového workshopu sú MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director pain clinic EuroPainClinics®, a doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., prednostka Anatomického ústavu LF UK v Bratislave. Ako hlavní inštruktori a prednášajúci sa predstavia Dr. Sherdil Nath (Švédsko), Dr. Anthony Hammond (Veľká Británia), Dr. Stefan Hellinger (Nemecko), MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, a MUDr. Juraj Mláka (Slovenská republika).

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, uvádza k hlavnej myšlienke projektu: „Pracovné multidisciplinárne stretnutie tohto typu potvrdzuje aktívny záujem o teoretickú bázu znalostí z odboru intervenčnej liečby bolesti a ich aplikáciu v klinickej praxi. Teší nás, že prostredníctvom vzdelávacích projektov a vysokokvalitnej edukácie pain clinic EuroPainClinics® môže náš medzinárodný lekársky tím spoločne zdieľať a odovzdávať medicínske poznatky, rozsiahle profesionálne skúsenosti a praktické zručnosti z oblasti miniinvazívnych a endoskopických techník ďalším špecialistom, a to v širokom tuzemskom i zahraničnom meradle.“

Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., prednostka Anatomického ústavu LF UK v Bratislave, ktorý je hlavným partnerom workshopu, doplňuje: „Som veľmi rada, že Anatomický ústav môže participovať na workshope medzinárodného charakteru. Je to tiež dôkaz toho, že bez detailných znalostí anatómie ako základného medicínskeho odboru nie je možná úspešná klinická prax.“

V priebehu intenzívneho programu budú otvorené o. i. témy diskogénnej bolesti, rádiofrekvenčnej denervácie lumbálnych a cervikálnych facetových kĺbov, lumbálnej diskografie, intradiskálneho ošetrenia medzistavcových platničiek s posteriórnou denerváciou, endoskopickej diskektómie, epiduroskopie a neurostimulácií.

Partnermi druhého kadáverového workshopu sú ďalej spoločnosti elliquence (USA), Medtronic (Slovenská republika) a AMS Group (Taliansko), poprední dodávatelia a výrobcovia medicínskych technológií, prístrojov a inštrumentáriá pre výkon chirurgických spinálnych techník.

Druhý kadáverový workshop je prestížnou udalosťou, prostredníctvom ktorej pain clinic EuroPainClinics® potvrdzuje svoju vysokú odbornosť a vynikajúce klinické výsledky, ktoré v odbore intervenčnej algeziológie trvalo dosahuje. Konkrétne výsledky z workshopu sa stanú súčasťou zdrojových poznatkov znalostnej platformy pre ich ďalšie využitie v každodennej praxi všetkých pracovísk pain clinic EuroPainClinics®. Odborný workshop je akreditovaný Slovenskou lekárskou komorou (SLK).

© 2020 | EPC Health Invest SE - pain clinic Bolesť chrbta Hernia platničky Youtube facebook
close

Kontaktný formulár